• Kõrveküla ja Härma raamatukogud Facebookis

 • Kontakt

  Kõrveküla Raamatukogu
  Haava tn 6, Kõrveküla,
  60512 Tartumaa
  +372 7 337 771
  +372 7 337 772
  raamatukogu@tartuvv.ee
 • Otsing

Kasutamise eeskiri

Kinnitatud

Tartu Vallavolikogu 24.09.2014

Otsusega nr 29

Tartu valla raamatukogude kasutamise eeskiri

§ 1 Üldsätted

(1) Käesolev eeskiri reguleerib lugejateeninduse, lugejate õigused ja kohustused ning sisekorra Tartu valla  raamatukogudes ja haruraamatukogus (edaspidi raamatukogu).

(2) Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ja kinnitab seda oma allkirjaga registreerimiskaardil, millega võtab endale materiaalse vastustuse nii laenatud teavikute kui ka tema kasutusse antava raamatukogu muu vara säilimise eest.

§ 2 Teeninduse korraldamine

(1) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud isikuttõendava dokumendi esitamisel.

(2) Raamatukogu põhiteenusteks on teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

(3) Kohapeal teavikute kasutamiseks ei ole vajalik lugejaks registreerimine.

(4) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

(5) Osutatavad eriteenused (koopiate tegemine, väljatrükk jm) on tasulised ja nende hinna kinnitab Tartu Vallavalitsus.

§ 3 Lugejate registreerimine

(1)  Lugeja registreeritakse raamatukogu elektroonilises andmebaasis järgmiste andmetega:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) sünniaeg;
3) isikukood;
4) elukoha aadress;
5) telefoninumber ja elektronposti aadress
6) lugejarühm: täiskasvanu või laps (kuni 16-aastane)

(2) Lugejaks registreeritakse foto ja isikukoodiga isikuttõendava dokumendi alusel.

(3)  Lugeja soovil antakse talle kasutajanimi ja parool, millega saab siseneda lugejakontole raamatukogu e-kataloogis URRAM aadressil www.lugeja.ee

(4) Kuni 16-aastaseid lapsi registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi alusel ning vanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) nõusolekul. Nõusolek kehtib kuni isiku 16-aastaseks saamiseni.

(5) § 3 lõikes 1 toodud isiku- ja kontaktandmeid kasutatakse lugeja isiku tuvastamiseks, raamatukogu pakutavate teenuste osutamiseks, sh teavikute tagastamispäeva möödumisel meeldetuletuse ja ettekirjutuse saatmiseks ning statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

(6) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks vastava õigusega töötajale. Muudel juhtudel võimaldatakse juurdepääs andmetele õigusaktides sätestatud korras.

(7) Lugejale väljastatakse soovi korral lugejapilet.

(8) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu oma isiku- või kontaktandmete muutumisest.

(9) Iga aastal toimub lugejate ümberregistreerimine (isiku- ja kontaktandmete täpsustamine). Võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust kojulaenutusõigus.

§ 4 Kojulaenutus

(1) Laenutus registreeritakse lugejakaardi esitamisel elektroonilises andmebaasis.

(2) Raamatukogu ei laenuta koju eriti väärtuslikke ja laenutusõiguseta teavikuid ja perioodikaväljaannete viimaseid numbreid.

(3) Laenutatavate teavikute arvu määrab raamatukogu.

(4) Laenutuse tähtajaks on 21 kalendripäeva, enamnõutud teavikutel ja perioodikal 7 kalendripäeva.

(5) Lugeja on kohustatud teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumistest teatama raamatukoguhoidjale.

(6) Lugejal ei ole õigust laenutada teavikuid edasi teistele lugejatele.

(7) Lugeja võib teaviku tagastustähtaega pikendada, kui teavikut ei ole soovinud laenata teised lugejad. Tähtaja pikendamine loetakse uueks laenutuseks.

(8) Lugeja soovil pannakse ta vajaliku teaviku saamiseks järjekorda. Teavikut hoitakse lugejale 5 päeva.

(9) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenutatud teavikut tähtajaks, võib raamatukogu võtta viivist, kuid mitte rohkem kui 0,06 eurot päeva eest ühe teaviku kohta.

(10) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplari või raamatukoguhoidja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses, kuid mitte vähem kui 3 eurot teaviku eest. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenamise õigus ära kuni üheks aastaks. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja).

(11) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva eeskirja paragrahvi 4 lõige 9 ja10 nimetatud summade tasumiseks: Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb Tartu Vallavalitsus lugejale ettekirjutise koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Alla 18-aastase isiku puhul esitatakse ettekirjutus vanemale.

(12) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Tartu Vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(13) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Tartu vald;
2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

(14) Paragrahv 2 lõige 5,  ja paragrahv 4 lõige 9 ja10 nimetatud rahalised summad laekuvad Tartu valla eelarvesse.

§ 5 Sisekord

(1)   Raamatukogu ruumides tuleb külastajatel säilitada kord ja vaikus. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teisi lugejaid.

(2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes.

(3) Lugejal on raamatukogus keelatud rikkuda ükskõik millisel viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet.

(4) Külastaja peab täitma raamatukogu töötaja korraldusi.

(5) Raamatukogu sisekorraeeskirja täitmine on kohustuslik kõikidele külastajatele.

(6) Sisekorda rikkunud õpilasele on raamatukogu juhatajal/direktoril õigus koostada käskkiri, millega keelatakse raamatukogu külastamine üheks, kaheks või kolmeks kuuks sõltuvalt rikkumise suurusest. Keeluperioodil on lubatud raamatuid laenutada koos klassijuhatajaga.

AVALIKU INTERNETIPUNKTI

INTERNETITÖÖKOHA KASUTAMISE EESKIRI

1.      Üldsätted

1.1.   Avaliku Internetipunkti (AIP) põhiülesanne: avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu töötaja on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

1.2.   Internetitöökoha kasutamise õigus on kõigil täiskasvanutel ja õpilastel.

1.3.   Internetitöökoha kasutamise eelduseks on arvuti ja vastavate programmide tundmine ning eelnev kasutamise kogemus.

1.4.   Internetitöökoha kasutamiseks esitab külastaja isikukoodi ja pildiga dokumendi.

1.5.   Esimesel kasutuskorral tutvub internetitöökoha kasutamise eeskirjaga.

2.      Registreerimine

2.1.   Internetitöökoha kasutamine toimub raamatukogu lahtiolekuaegadel.

2.2.   Internetitöökoha kasutamiseks registreerutakse laenutusletis, kasutusaja algus ja lõpp fikseeritakse ning kasutaja annab selle kohta allkirja.

2.3.   Kasutusaega on võimalik reserveerida kuni 7 päeva ette, ka telefoni ja e-posti teel.

2.4.   Hilinemise korral üle 10 minuti etteregistreeritud ajaks antakse internetitöökoha kasutamise õigus järgmisele soovijale.

3.      Teenused

3.1.   Internetitöökoha kasutamine on tasuta.

3.2.   Väljatrükkide tegemine on tasuline. Enne printima asumist informeerida raamatukoguhoidjat.

3.3.   ID-kaardilugeja kasutamise võimalus.

4.      Keelatud tegevused on:

4.1.   monitori või terminali sisse-välja lülitamine;

4.2.   uute programmide salvestamine süsteemi ja olemasolevate kustutamine;

4.3.   kasutajale mitte kuuluvate failide sisu muutmine (kaasa arvatud töökeskkonna konfiguratsiooni muutmine);

4.4.   autoriõigust või andmekaitset käsitlevate õigusaktidega piiratud informatsiooni võrgust kättesaadavaks tegemine;

4.5.   tegevus, mis ei vasta kehtivatele seadustele ja heale tavale (pornograafilise sisuga lehekülgede külastamine jms);

4.6.   teiste külastajate häirimine.

5.      Kasutaja on kohustatud:

5.1.   kasutama internetitöökohta ja pakutavaid teenuseid head tava järgides;

5.2.   sulgema enda poolt käivitatud programmid ja kustutama oma failid;

5.3.   tõrgetest mingi süsteemi töös teatama koheselt raamatukoguhoidjale;

5.4.   tema süü läbi inventarile tekitatud kahju hüvitama;

6.      Eeskirja rikkumine

6.1.   Eeskirja esmakordsel rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada internetitöökoha teenuseid kahe nädala kuni kuue kuu jooksul, korduval eeskirja rikkumisel määramata ajaks.

Printed from: http://tmk.tartuvald.ee/?page_id=65 .
© Kõrveküla Raamatukogu 2018.