• Kõrveküla raamatukogu Facebookis

 • Kontakt

  Kõrveküla Raamatukogu
  Vasula tee 12, Kõrveküla
  60512 Tartumaa
  raamatukogu@tartuvald.ee

  Laenutus:
  +372 7337 771

  Komplekteerimine:
  +372 7337 764
  +372 5242 637
 • Otsing

Komplekteerimispõhimõtted

                                                                                                           KINNITATUD

                                                                       Kõrveküla Raamatukogu direktori

                                                                                     02.03. 2020 käskkirjaga nr 6

Kõrveküla raamatukogu komplekteerimispõhimõtted

Kõrveküla raamatukogu komplekteerimispõhimõtete koostamisel on lähtutud kultuuriministri 12. juuli 2004. a määrusest nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“, kultuuriministri 9. jaanuari 2015. a määrusest nr 1 „Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord“, Tartumaa omavalitsustega sõlmitud koostöölepingutest ning Tartu Vallavolikogu  20. detsembri 2018. a. määrusest nr 44 „Kõrveküla Raamatukogu põhimäärus“, mis sätestab asutuse põhiülesandeks koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud ning avalikud andmebaasid.

Komplekteerimispõhimõtted on suunav juhend komplekteerimisalase töö ühtsete põhimõtete väljatoomiseks. Kirjanduse komplekteerimine toimub valikuliselt ning prioriteediks on eesti autorite ilukirjandus ning tõlkekirjandusest väärtkirjandus, samuti laste- ja noortekirjandus. Teadmiskirjandusest on eelistatud Eestit puudutav kirjandus ning tarbekirjandusest laiemale lugejaskonnale huvipakkuvad teavikud.

Kõrveküla Raamatukogu tegutseb maakonnaraamatukoguna ja ülesandeks on maakonna rahvaraamatukogudele kogude komplekteerimine lähtudes kultuuriministri 12. juuli 2004. a määrusest nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“, kultuuriministri 9. jaanuari 2015. a määrusest nr 1 „Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord“ esitatud soovitusnimekirjast: 
Sihtasutuse Kultuurileht väljaanded;

kultuuriajakirjad, mille väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital; Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia saanud ja nomineeritud raamatud; Riigi kultuuri aastapreemia saanud raamatud; Balti Assamblee kirjandusauhinna ja Euroopa Kirjandusauhinna saanud eesti autor või eestikeelse tõlke raamatud; Põlvepikuraamatu konkursi laureaadid, Paabeli Torni,  Aasta Rosina, Nukitsa auhinna saanud  raamatud; Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kirjastuse Tänapäev noorsooromaani võistluse auhinna saanud raamatud; 25 kauneimat Eesti raamatut ja 5 kauneimat Eesti lasteraamatut konkursil auhinnatud raamatud; kohalikke kirjanduspreemiaid saanud raamatud; kultuuriajakiri Oma Keel; erialaajakiri Raamatukogu; Eesti lastekirjanduse Keskuse lastekirjanduse soovitatud teavikud; Kultuuriministeeriumi toetusvoorudest toetust saanud teavikud; Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali soovitatud teavikud; teosed sarjast „Eesti mõttelugu“; teosed sarjast „Avatud Eesti Raamat“; muuseumide väljaanded; riigiasutuste väljaanded. Täiendavalt laste- ja noorteteavikud: eestikeelsed raamatud; Eesti autorite lasteraamatute venekeelsed tõlked; Eesti autorite lasteraamatute inglis- jm keelsed tõlked.

Kõrveküla Raamatukogu komplekteerimisosakond hangib ja edastab infot ilmuvatest teavikutest Tartu maakonna rahvaraamatukogudele; koostab koondtellimuse ja tellib teavikuid hulgifirmadest ja kirjastustest  maakonna raamatukogudele vastavalt nende- poolsetele soovidele ja rahalistele võimalustele; kataloogib, liigitab, märksõnastab saabunud teavikud ja sisestab eksemplarid elektroonilisse raamatukogude andmebaasi URRAM; vähemalt 1 x kuus komplekteerib uute teavikute raamatupakid ja annab üle raamatukogudele; järelkomplekteerib teavikuid vastavalt lugejanõudlusele; peab arvestust maakonna raamatukogude fondide suuruse, sisulise koostise ja rahalise väärtuse kohta.

Printed from: https://tmk.tartuvald.ee/?page_id=2328 .
© Kõrveküla Raamatukogu 2024.