• Kõrveküla ja Härma raamatukogud Facebookis

 • Kontakt

  Kõrveküla Raamatukogu
  Haava tn 6, Kõrveküla,
  60512 Tartumaa
  +372 7 337 771
  +372 7 337 772
  raamatukogu@tartuvv.ee
 • Otsing

Põhimäärus

TARTU VALLAVOLIKOGU

Registriindeks  75006486

Kõrveküla Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Kinnitatud Tartu Vallavolikogu 26. 10.2011 otsusega nr 49

1. PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

§ 1 Kõrveküla Raamatukogu (edaspidi  nimetatud raamatukogu ) on Tartu Vallavalitsuse (edaspidi nimetatud vallavalitsus) hallatav asutus, mille  asutamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Tartu Vallavolikogu (edaspidi nimetatud vallavolikogu).

§ 2 Raamatukogu ametlik nimetus on Kõrveküla Raamatukogu, ametlik nimetus inglise keeles on Kõrveküla Library ja asukoht ning postiaadress: Haava tn 6 Kõrveküla alevik, 60512 Tartu maakond.

§ 3 Raamatukogu juhindub oma tegevuses UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Rahvaraamatukogu seadusest, Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadusest, Haridus- ja teadusministri 18.03.2011.a. määrusest“ Kooliraamatukogude töökorralduse alused”, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4 Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse vallavolikogu poolt kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas.

§ 5 Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Kõrveküla alevik, Aovere, Arupää, Haava, Lombi, Möllatsi, Tila, Vahi, Vesneri ja Väägvere külad.

§ 6 Raamatukogul on oma eelarve. Raamatukogul  võib olla pitsat ja sümboolika.

§ 7 Raamatukogu struktuuris on komplekteerimisosakond ja kaks teenindusosakonda (Kõrveküla keskraamatukogu ja Härma raamatukogu).

2. PEATÜKK

EESMÄRK JA ÜLESANDED

§ 8 Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Samuti täita kooliraamatukogu funktsiooni.

§ 9 Raamatukogu ülesanded

(1) Põhiülesanne on lugejatele vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ja selle kaudu kooli õppekava järgse õppe toetamine, õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskuse ja lugemishuvi arendamine. Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks arvuti kasutamise võimaldamine.

(2) Raamatukogu ülesanded maakondliku raamatukoguteeninduse koordineerimisel on:

1) kogude komplekteerimine ja töötlemine;

2) rahvaraamatukogude tegevuseks vajalike andmebaaside loomine ja pidamine;

3) rahvaraamatukogude statistilise aruandluse korraldamine ja tegevuse analüüsimine;

4) erialane nõustamine ja raamatukogutöötajate täiendkoolituse korraldamine;

5) teatmebibliograafilise töö korraldamine.

(3) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:

1) osutab lugejale tasuta raamatukogu põhiteenuseid vastavalt Rahvaraamatukogu  seadusele ja teistele õigusaktidele;

2) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest), mille eest võetava tasu suuruse kehtestab vallavalitsus;

3) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul;

4) tagab teatme- ja teabeteeninduse;

5) komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras kindlustades nende säilimise;

6) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks üritusi;

7) kooskõlastab oma tegevuse teiste raamatukogude ja kultuuriasutustega;

8) arendab koostööd teiste Eesti ja välismaa raamatukogudega;

9) korraldab raamatukogutöö arvestust ja esitab vastavad aruanded;

10) osutab interneti teenuseid ning tagab avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu;

11) teenindab Kõrveküla Põhikooli põhikogu,  õppetegevust ja õppesuundi toetavate teavikute ning õppekirjanduse osas. teenindusosakonna (Härma raamatukogu) baasil. Põhikogu komplekteerimise osas arvestatakse kooli vajadusi nimistu ja eksemplaride arvu osas.

3. PEATÜKK

RAAMATUKOGU TÖÖ JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE

§ 10 Raamatukogu tööd juhib ja korraldab direktor, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab vallavalitsus välja avaliku konkursi ja kehtestab konkursi korra.

§ 11 Raamatukogu tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab direktorit raamatukogu nõukogu ( edaspidi nimetatud nõukogu).

§ 12 Raamatukogu nõukogu:

(1) vallavalitsus kinnitab kuni 5-liikmelise raamatukogu nõukogu koosseisu kaheks aastaks.  Nõukogu valib oma koosseisust esimehe.

(2) Nõukogu põhiülesanne on raamatukogu tegevuse ja arenguga seotud küsimuste koordineerimine ja nõustamine.

(3) Nõukogu pädevus ja töökord:

1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamises osalemine;

2) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta;

3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine;

4) nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte;

5) nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 3 korda aastas;

6) Nõukogu koosolekutest võtab osa raamatukogu direktor.

§ 13 Direktor

(1) Direktor vastutab raamatukogu tegevuse, arengu ja vara eest ning tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise.

(2) Direktor kindlustab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö, teeb koostööd  raamatukogu nõukogu ja vallavalitsusega.

(3) Direktor:

1) esindab raamatukogu, annab raamatukogu töö korraldamiseks käskkirju, sõlmib oma pädevuse piires lepinguid;

2) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid ja teised raamatukogu haldusdokumendid, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;

3) kinnitab töötajate töötasustamise ja ametipalgad vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud eelarvele;

4) korraldab raamatukogu asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;

5) juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest raamatukogu majandus- ja finantstegevust;

6) tagab raamatukogu tegevuse ja üldise arengu, algatab või osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõu ning arengukava koostamisel ja esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks  vallavalitsusele või vallavolikogule;

7) osaleb raamatukogu tegevust puudutavate küsimuste arutamisel  vallavalitsuse või vallavolikogu istungitel;

8) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise.

§ 14 Raamatukogu  töötajate struktuuri ja  koosseisu kinnitab vallavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

§ 15 Raamatukogu teenindus tagatakse raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastavate töötajate ja muu personaliga.

4. PEATÜKK

FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE JA ARUANDLUS

§ 16 Raamatukogu vara ja vahendid

(1) Raamatukogu vara moodustavad Tartu valla ja teiste juriidiliste ning füüsiliste isikute poolt  tema kasutusse antud varad.

(2) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara  Tartu vallavara eeskirjas sätestatud korras ning tagab selle säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

§ 17  Raamatukogu rahalised vahendid ja finantseerimine

(1) Raamatukogu eelarve tuludeks on eraldised Tartu valla eelarvest, toetused riigieelarvest, laekumised sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ja füüsilistelt isikutelt ning tasud raamatukogu põhitegevusega seotud ja põhimääruses sätestatud tasulistest teenustest.

(2) Tartu valla eelarvest tagatakse:

1) raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustus ja majandamiskulud;

2) raamatukogu kogude regulaarne varustatus teavikutega lähtuvalt raamatukogu eesmärgist ja funktsioonist maakonnaraamatukoguna;

3) raamatukogu töötajate töötasud, välja arvatud Rahvaraamatukogu seaduse kohaselt toetusena riigieelarvest finantseeritavad töötasud.

(3) Raamatukogu direktori palga kinnitab vallavanem käskkirjaga lähtudes raamatukogu eelarvest ja töötajate palgad kinnitab raamatukogu direktor käskkirjaga lähtudes raamatukogu eelarvest.

§ 18 Aruandlus

(1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded. Vallavalitsus esitab Kultuuriministeeriumile aruande rahvaraamatukogudele riigieelarvest eraldatud summade kasutamise kohta hiljemalt 20.jaanuariks.

(2) Maakonnas asuvad rahvaraamatukogud esitavad raamatukogule statistilise ja sisulise töö

aruande. Raamatukogu esitab Kultuuriministeeriumile maakonna rahvaraamatukogude statistilise ja sisulise töö koondaruande hiljemalt iga aasta 1.märtsiks.

5. PEATÜKK

KOGUD, TEENINDUS JA LUGEJAD

§ 19 Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid. Kogude koostamisel arvestab raamatukogu Kõrveküla Põhikooli õpilaste õppimise ja õpetajate poolt loodava õppekeskkonna vajadustega, et toetada kõigi õppeainete ja õppesuundade ning huvitegevuse toimimist.

§ 20 Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu  kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

§ 21 Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Raamatukogu töötajad on kohustatud abistama isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse veebilehtedele juurdepääsu  saamiseks.

6. PEATÜKK

KONTROLL  JA JÄRELVALVE

§ 22 Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostatakse  seadusandlusega ettenähtud korras.

§ 23 Järelvalvet maakonnaraamatukogu tegevuse üle teostab Tartu maavanem.

7. PEATÜKK

PÕHIMÄÄRUSE TÄIENDAMINE, ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 24 Käesoleva põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine kuulub vallavolikogu pädevusse.

§ 25 Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

(1) Raamatukogu tegevus korraldatakse ümber või tegevus lõpetatakse  vallavolikogu otsuse alusel.

(2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

Printed from: http://tmk.tartuvald.ee/?page_id=58 .
© Kõrveküla Raamatukogu 2018.